Compacte weergave Algemene Voorwaarden Stevia-Benelux.

 Artikel 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Stevia-Benelux : de rechtspersoon die stevia- en verwante producten en/of diensten fysiek, dan wel op afstand aanbiedt;
 2. Afnemer: het bedrijf dat handelt en aangesteld is in de uitoefening van een beroep of bedrijf en geautoriseerd is een overeenkomst op afstand aan te gaan met de ondernemer;
 3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de koop;
 6. Dag: kalenderdag (tenzij anders vermeld);
 7. Duurtransactie: een overeenkomst met betrekking tot (een reeks van) producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de onderneming: Stevia-Benelux Vivaldihof 40, 2402 VG Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer: 0172422236 (telefonisch bereikbaar van 9:30 tot 16:00 uur);

E-mailadres: info@stevia-benelux.com;

KvK-nummer:  71517286 BTW-identificatienummer:  NL 858746104B01

 Artikel 3 – Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stevia-Benelux en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Stevia-Benelux en de consument.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Als Stevia-Benelux gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze van een zo gedetailleerd mogelijke weergave van de aangeboden producten. Vermelde (volume)gewichten van de producten zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Stevia-Benelux niet.

4.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 1. a) de prijs inclusief belastingen;
 2. b) de eventuele kosten van aflevering;
 3. c) de wijze van betaling en aflevering;
 4. d) indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 5. e) de wijze waarop de afnemer(s) voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 6. f) de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stevia-Benelux  langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.

5.3 Stevia-Benelux  treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een zo veilig mogelijke webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, neemt Stevia-Benelux  daartoe passende veiligheidsmaatregelen.

5.4 Stevia-Benelux kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Stevia-Benelux op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht:

7.1 Artikel 1 – Prijzen 7.1 Prijzen worden gedurende de looptijd van de overeenkomst niet veranderd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

7.2 Alle prijzen op de website zijn in euro’s.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

08.1 Stevia-Benelux staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

08.2 De garantietermijn van Stevia-Benelux is acht weken na levering. Stevia-Benelux is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

08.3 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te control-eren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Stevia-Benelux  en een kopie van de originele paklijst aan Stevia-Benelux te verstrekken. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal twee weken na leverdatum schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking en in originele staat. Ingebruikneming na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

08.4 Indien klachten van de afnemer door Stevia-Benelux  gegrond worden bevonden, zal Stevia-Benelux in overleg de geleverde producten kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen. Het bedrag van de schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Stevia-Benelux gedekte bedrag.

08.5 Deze garantie geldt niet indien: a) de consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken. b) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld, of in strijd met de aanwijzingen van Stevia-Benelux en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking, zijn behandeld .

08.6 Een door Stevia-Benelux als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Stevia-Benelux jegens Stevia-Benelux  kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 09 – Levering en uitvoering

9.01 Stevia-Benelux zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

9.02 Als plaats van levering geldt het verzendadres dat de consument aan Stevia-Benelux kenbaar heeft gemaakt bij het plaatsen van de bestelling.

9.03 Met inachtneming van het geen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Stevia-Benelux geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitge-voerd, ontvangt de afnemer daarvan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

9.04 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Stevia-Benelux het bedrag dat de afnemer heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

9.05  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Stevia-Benelux zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. In overleg met de afnemer bepaalt Stevia-Benelux of de gemaakte kosten van de consument worden vergoed of dat een vervangend artikel van ten minste dezelfde waarde wordt geleverd.

9.06 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Stevia-Benelux  voor enige vorm van schade ontstaan door het verkeerd gebruik van door Stevia-Benelux geleverde producten is uitgesloten. Lees voor het gebruik de etiketten op de producten en/of raadpleeg onze website.

Artikel 11 – Betaling

Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het product.

Bij de verkoop van producten aan klant mag in de algemene voorwaarden nimmer een vooruit-betaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 12 – Betaalgegevens

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Stevia-Benelux  te melden.

 Artikel 13 – Wanbetaling

 In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Stevia-Benelux, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Eigendomsrecht

De producten blijven het exclusieve eigendom van Stevia-Benelux totdat de volledige koopsom door de afnemer is voldaan.

Artikel 15 – Klachtenregeling

15.1 Stevia-Benelux  beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en eventuele gebreken moeten binnen 14 dagen na levering van de producten, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Stevia-Benelux.

15.3  Bij Stevia-Benelux ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Stevia-Benelux binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.4 Op overeenkomsten tussen Stevia-Benelux en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele gerechtelijke procedures kunnen alleen in Nederland worden gevoerd.

Alphen aan den Rijn, 01 oktober 2019.

De complete Algemene Voorwaarden kunnen op verzoek worden gemaild via info@stevia-benelux.com.