Bestelvoorwaarden

Deze bestelvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen voor Stevia-Benelux die per telefoon, per e-mail of anderszins schriftelijk worden geplaatst.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart u zich akkoord met de bestelvoorwaarden.

Prijzen zijn geldig op het moment dat zij op de website worden weergegeven, tenzij anders wordt vermeld in de orderbevestiging.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van volledige en juiste informatie die nodig zijn om een bestelling te doen uitvoeren.

Indien u niet handelingsbekwaam bent in de zin van het Burgerlijk Wetboek, is het u niet toegestaan om bestellingen te plaatsen, zonder toestemming van uw ouders, voogd c.q. curator.

Bij eventuele correspondentie over uw bestelling dient u de desbetreffende gegevens te verstrekken zoals de bestelde producten, het ordernummer en datum van de bevestiging.

Uw gegevens worden verwerkt met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en van het Nederlands privacy beleid.

Stevia-Benelux bewaart en gebruikt uw bestelgegevens zoals uw naam, adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres, bankrekeninggegevens en gegevens betreffende het bestelde product, zo lang als nodig voor de uitvoering van uw bestelling.

Als u contact opneemt met onze klantenservice met betrekking tot uw bestelling, hebben wij het recht te controleren of u de persoon bent van wie de gegevens zijn ingevoerd bij de bestelling.

Uit oogpunt van bescherming van uw privacy zullen wij geen informatie verstrekken indien wij twijfels hebben over uw identiteit.

U dient zelf de/het product(en) te kiezen die/dat het beste bij uw consumptiegedrag past/passen. Nadat uw bestelling is bevestigd.

Betaling:

Desgewenst kunt u gebruik maken van IDEAL-betaling, dan wel door het verschuldigde bedrag over te (doen) schrijven naar onze bankrekening. U dient dan wel de orderbevestiging af te wachten voor de overboeking van het juiste bedrag.

Overigens zijn van toepassing de eventueel aanvullende voorwaarden, zoals die vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

Na een succesvolle betaling is de bestelling afgerond en ontvangt u per e-mail (op het door u opgegeven e-mailadres) een bevestiging dat uw betaling is ontvangen en dat de bestelling naar uw onderweg is/gaat.

Het ordernummer kan als referentie gebruikt worden bij eventuele vragen over uw bestelling.

Desgewenst kunt u uw bestelling ook direct betalen via iDEAL. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw bestelling afrekenen. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. U rekent zo snel en gemakkelijk af in de internet betaalomgeving van uw eigen bank.

Bij manco van een product dient u ons per omgaande op de hoogte te stellen, zodat wij daarop adequaat kunnen reageren.

Als u recht hebt op restitutie zal teruggave zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 30 dagen na het moment van annulering plaatsvinden, dan wel geconstateerde manco(s).

Het is voor u en ons van belang per omgaande te reageren, zodat wij adequaat op uw klacht(en) in behandeling kunnen nemen, doch uiterlijk 14 dagen na verzending van de producten.